ریویو پدیا

فهرست تروفی‌های بازی Samurai Jack: Battle Through Time منتشر شد


نام تروفی توضیحات تروفی نوع تروفی Back to the Past تمام تروفی‌های بازی را به دست آورید Tattered and Torn یکی از صحنه‌های نبرد بازی را در حالی که کم‌تر از ۱۰٪ سطح سلامتی دارید، به پایان برسانید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Deja Vu با یکی از شخصیت‌های موجود داخل بازی، گفت‌وگو داشته باشید icon Close Combat Master یکی از مبارزات بازی را بدون استفاده از سلاح‌های دوربرد به پایان برسانید icon True Samurai یکی از مبارزات بازی را تنها با استفاده از سلاح شمشیر (Sword) به پایان برسانید icon That’s the Spear-it یکی از مبارزات بازی را تنها با استفاده از سلاح نیزه (Spear) به پایان برسانید icon Everything is a Nail یکی از مبارزات بازی را تنها با استفاده از سلاح چکش (Hammer) به پایان برسانید icon Ace of Clubs یکی از مبارزات بازی را تنها با استفاده از سلاح گرز (Club) به پایان برسانید icon Seek Nothing Outside Yourself یکی از مبارزات بازی را تنها با استفاده از ضربات سامورایی (Samurai Fist) به پایان برسانید icon Clinch Victory یکی از دشمنان اصلی (Boss) را با استفاده از Parry attack (حرکت دفاعی که در پایان با یک ضربه به دشمن پایان می‌یابد) شکست دهید icon Great Interior Design با استفاده از اجزا محیطی یکی از دشمنان را شکست دهید icon Honed Edge یکی از سلاح‌های خود را تا آخرین سطح ارتقاء دهید icon Prepared for Anything تمامی سلاح‌های خود را تا آخرین سطح ارتقاء دهید icon Armed to the Teeth تمام سلاح‌های موجود در بازی را به دست آورید icon As Good As New یکی از سلاح‌های خود را تعمیر کنید icon Chest Nut تمامی آیتم‌های موجود داخل بازی را جمع‌آوری کنید icon Pack Rat تمام آیتم‌های ارزشمند (Collectible Items) را جمع‌آوری کنید icon Jack of All Trades تمام مهارت‌های موجود داخل بازی را یاد بگیرید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon Hidden Trophy به بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آورید icon My Heart is Pure از حمله‌ی کیای (Kiai) در مبارزات استفاده کنید icon My Mission is Righteous تمام مراحل بازی را برروی درجه‌ی سختی Master of Masters به پایان برسانید icon I Have Nothing to Fear ۱,۰۰۰ عدد از دشمنان داخل بازی را شکست دهید icon Big Bank Takes Little Bank ۱۰۰,۰۰۰ واحد طلا جمع‌آوری کنید icon ۲۰/۲۰ ۲۰ عدد از دشمنان را با استفاده از تیر و کمان از بین ببرید icon